Czytelnia


Wy­kop z nami… stud­nię! (TRK „Źró­dło” nr 23/2016)

Na Ma­da­ga­ska­rze lu­dzie piją ścieki! I umie­rają. Nie trzeba wiele, aby to zmie­nić. Wy­star­czy, byś miał otwarte serce, my pod­po­wiemy ci, co mo­żesz zro­bić! W Mam­pi­kony, naj­bied­niej­szym re­jo­nie Ma­da­ga­skaru, źró­dło wody do pi­cia to czę­sto zbior­nik ze sto­jącą, mętną cie­czą, w któ­rej roz­kła­dają się śmieci. Zbior­nik, w któ­rym wła­śnie pół wsi wy­prało swoje ubra­nia i z któ­rego ko­rzy­stają zwierzęta.

Czy­taj da­lej… ->


Walka o zdro­wie w Mam­pi­kony (TRK „Źró­dło” nr 35/2016)

Mia­sto i re­jon Mam­pi­kony to je­den z naj­bied­niej­szych ob­sza­rów Ma­da­ga­skaru. To wła­śnie tam Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki za­an­ga­żo­wała się w po­moc dla miesz­kań­ców – bu­dowę szkół, studni czy ośrod­ków zdro­wia. Te pro­jekty po­wstają przy udziale mi­sjo­na­rzy – o. Mi­chała Apie­cionka CSSp i o. Da­riu­sza Ma­ruta CSSp, pro­wa­dzą­cych lo­kalną mi­sję ka­to­licką. Aby uświa­do­mić so­bie, jak ważną rolę Fun­da­cja pełni dla miesz­kań­ców, na­leży wie­dzieć nieco o spe­cy­fice Madagaskaru.

Czy­taj da­lej… ->

Po­moc dla Togo (TRK „Źró­dło” nr 37/2016)
Edu­ka­cja (TRK „Źró­dło” nr 40/2016)
Na­kar­mić nie­wi­dome dzieci(TRK „Źró­dło” nr 43/2016)
Na chwilę za­po­mnieć o woj­nie (TRK „Źró­dło” nr 46/2016)
Sio­stro, nie wiem, co ro­bić (TRK „Źró­dło” nr 50/2016)