Centrum medyczne w Mampikony (Madagaskar)

Mama dziew­czynki o imie­niu Ka­di­ni­soa ciężko za­cho­ro­wała i stra­ciła po­karm. Córka, kar­miona roz­go­to­wa­nym ry­żem i mle­kiem kon­den­so­wa­nym, z każ­dym dniem sła­bła. Ro­dzi­ców nie stać było ani na le­ka­rza, ani na mleko za­stęp­cze. Przy­nie­śli ją do mi­sji, która działa w Mam­pi­kony, ubo­gim re­jo­nie na Ma­da­ga­ska­rze. Pię­cio­mie­sięczne nie­mowlę wa­żyło trzy i pół ki­lo­grama. Ale po nie­spełna trzech ty­go­dniach le­cze­nia – już pięć kilo.

Centrum medyczne w Mampikony (Madagaskar)

Ko­bieta dzieli się tym, w co wie­rzy w życiu: Dziecko to skarb, to ka­mień szla­chetny. Obym mo­gła do­no­sić jesz­cze jedno.

Centrum medyczne w Mampikony (Madagaskar)

Na Ma­da­ga­ska­rze matki umie­rają przy po­ro­dzie sto razy czę­ściej niż w Polsce.

Żyjąc w Mam­pi­kony, bied­nym re­jo­nie Ma­da­ga­skaru, trzeba być go­to­wym na śmierć. Bra­kuje czy­stej wody, le­ków, opieki me­dycz­nej. Po­wszechne nie­do­ży­wie­nie zbiera straszne żniwo. Śred­nia dłu­gość życia to za­le­d­wie 45 lat. Naj­częst­sza ro­dzina to mama-wdowa i kil­koro dzieci. Służba zdro­wia jest od­płatna i przez to nie­do­stępna dla więk­szo­ści Mal­ga­szów, utrzy­mu­ją­cych się z uprawy ce­buli, ryżu i manioku.

Na Ma­da­ga­ska­rze śmier­tel­ność ma­tek to 450 zgo­nów na 100 tys. uro­dzeń, w Pol­sce: nie­wiele po­nad 4. Czę­sto przy­czyną zgo­nów jest brak po­łoż­nej czy nie­hi­gie­niczne wa­runki po­rodu. Nie­do­ży­wie­nie ko­biety po­wo­duje śmierć dziecka lub jego ni­ską masę uro­dze­niową a także częst­sze choroby.

Wielu tych śmierci można unik­nąć. Jak? Przez wcze­sną dia­gno­stykę i in­ter­wen­cję le­kar­ską. Przez do­ży­wia­nie ma­tek i dzieci. Przez su­ple­menty. Przez zwy­czajną, pod­sta­wową opiekę medyczną.

Mleko za­stęp­cze na Ma­da­ga­ska­rze jest bar­dzo dro­gie, czę­sto ubo­gie matki za­stę­pują je mle­kiem skon­den­so­wa­nym. W skraj­nych przy­pad­kach nie­mow­lę­tom po­daje się tylko wodę z cukrem.

W mi­sji ka­to­lic­kiej w Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze funk­cjo­nuje przy­chod­nia, w któ­rej przyj­muje się obec­nie około 40 pa­cjen­tów dzien­nie. Ale to mało! Trzeba ją roz­bu­do­wać w so­lidne cen­trum me­dyczne. Bę­dzie ono po­ma­gać ubo­gim ko­bie­tom. Za­ofe­ruje opiekę gi­ne­ko­lo­giczną, do­ży­wia­nie i ma­tek, i dzieci, szcze­pie­nia i su­ple­men­ta­cję wi­ta­mi­nami, szko­le­nia me­dyczne i żywie­niowe. Roz­bu­dowa przy­chodni bę­dzie kosz­to­wać 249 tys. zł i obej­mie stwo­rze­nie m.in. po-rodówki, ap­teki z ta­nimi le­kami, ga­bi­ne­tów (w tym USG), dwóch sal chorych.

So­lidna opieka, USG i mleko za­stęp­cze. Dla nas to stan­dard. Na Ma­da­ga­ska­rze rzadki luk­sus. Po­dzielmy się tym, co mamy.

Centrum medyczne w Mampikony (Madagaskar)

Sa­motna… babcia.

Mama Fer­mina zmarła przy po­ro­dzie. Oj­ciec dziecka znik­nął. Ro­dziny nie stać było na po­łożną. Wy­stą­piły kom­pli­ka­cje. Osie­ro­co­nym dziec­kiem za­jęła się bab­cia He­liene – uboga ko­bieta, pra­cu­jąca na polu ry­żo­wym. Nie było jej stać na mleko za­stęp­cze. Fer­min w trze­cim mie­siącu życia wa­żył dwa i pół ki­lo­grama. Cho­ro­wał na za­pa­le­nie płuc i bie­gunkę. He­liene była za­ła­mana, nie wie­działa, gdzie szu­kać po­mocy. Przy­ja­ciółka do­ra­dziła jej, by udała się do mi­sji w Mam­pi­kony. Nie była pewna, czy mi­sja rze­czy­wi­ście ist­nieje i czy otrzyma tam po­moc. Tylko „sły­szała od lu­dzi”. Wi­dząc, że wnuk ma się co­raz go­rzej, He­liene za­ry­zy­ko­wała. Wy­brała się w długą, pie­szą podróż.

W mi­sji chło­piec wy­zdro­wiał i za­czął przy­bie­rać na wa­dze. Bab­cia uczy się, jak się nim opie­ko­wać: jak pie­lę­gno­wać ma­lu­cha i czym go kar­mić. Na Ma­da­ga­ska­rze babć wy­cho­wu­ją­cych sa­mot­nie wnuki jest mnó­stwo. Cen­trum me­dyczne w Mam­pi­kony po­może star­szym już ko­bie­tom od­na­leźć siły, by raz jesz­cze za­jąć się ma­łym dzieckiem.

Za­mów magnes-cegiełkę!Żeby ze­brać środki na utwo­rze­nie cen­trum me­dycz­nego na Ma­da­ga­ska­rze, roz­pro­wa­dzamy ma­gnesy na lo­dówkę – ce­giełki. Cały do­chód z ich sprze­daży prze­zna­czymy na po­moc mat­kom i ich dzieciom.

Ce­giełkę (ma­gnes np. na lo­dówkę) w ce­nie 17 zł (wraz z przesyłką) można za­mó­wić ko­rzy­sta­jąc z po­niż­szego for­mu­la­rza lub te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rami: 12 357 62 00, 12 357 65 26 (poniedziałek-piątek od 8:00 do 18:00), pocztą (Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki, ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kraków) lub ma­ilowo: centrum@pomocafryce.pl.

Na ma­gne­sie wi­doczny jest Ro­lin – chło­piec z Ma­da­ga­skaru. Bli­ski śmierci z nie­do­ży­wie­nia zna­lazł po­moc w ka­to­lic­kiej mi­sji w Mampikony. Tu zo­stał ura­to­wany i te­raz po­woli do­cho­dzi do zdrowia.

 

 

Imię: *
Na­zwi­sko: *
In­sty­tu­cja / firma:
Ulica: *
Nu­mer domu i mieszkania: *
Kod pocz­towy: *
Miej­sco­wość: *
Nu­mer telefonu:
Ad­res email: *
Liczba za­ma­wia­nych cegiełek: *

* pola wymagane

 

Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza rozu­miane jest jako wyra­że­nie zgody na zgro­ma­dze­nie oraz prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych oso­bo­wych przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki. Fun­da­cja bę­dzie korzy­stać z Pań­stwa da­nych wyłącz­nie w ce­lach nie­ko­mer­cyj­nych i nie bę­dzie udo­stęp­niać ich in­nym pod­mio­tom. Mają Pań­stwo prawo do wglądu, popra­wia­nia i usu­nię­cia swo­ich danych.

Je­żeli chcesz po­móc ura­to­wać wię­cej dzieci w tak cięż­kiej sy­tu­acji jak Ro­lin, a nie chcesz za­ma­wiać magnesu-cegiełki, wpłać dar serca jesz­cze dziś.

Mo­żesz prze­ka­zać środki prze­le­wem, kartą kre­dy­tową lub do­ko­nu­jąc tra­dy­cyj­nej wpłaty na po­czcie. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kartą kre­dy­tową i e-przelewem prze­pro­wa­dzane są za po­śred­nic­twem Dotpay.pl.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kraków

Ra­chu­nek ban­kowy w zło­tych (PLN): Bank Pe­kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775
Ra­chu­nek ban­kowy w euro (EUR): Bank Pe­kao SA 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Ra­chunki ban­kowe pomocnicze:

42 1240 4533 1111 0010 6089 5760
08 1240 4533 1111 0010 6089 5887
83 1240 4533 1111 0010 6130 1549
06 1240 4533 1111 0010 5971 3008

 

 

Da­ro­wi­zna na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki
Kwota: PLN


 

Tra­dy­cyjny blan­kiet do wpłaty na po­czcie.

Dane oso­bowe są chro­nione zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w spo­sób unie­moż­li­wia­jący do­stęp do nich osób trzecich.

Print Friendly